24 Temmuz 2015 Cuma

İSTİĞFAR HAKKINDA AYET VE HADİSLER


İSTİĞFAR HAKKINDA AYET VE HADİSLER 


AYETLER

1 - '' Allah'tan günahının affını dile ! ''     Muhammed Suresi, 19.Ayet

2 - '' Allah'tan af dile. Allah çok bağışlayan, çok affedendir. '' Nisa Suresi, 106 .Ayet

3 - '' Rabbine hamd ederek onu uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih et ve O'ndan bağışlanma     dile. O tövbeleri kabul eden ve çok bağışlayandır.'' Nasr Suresi, 3.Ayet.

4 - '' Takva sahipleri için Rableri yanında, içinden akan ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve ( hepsinin üstünde ) Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. ( Bu nimetler )     'Ey Rabbimiz ! İman ettik ; bizim günahlarımız bağışla, bizi ateş azabından koru !' diyen , sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağış dileyenler ( içindir ).''            Al-i İmran Suresi, 15. - 17. Ayetler

5 - '' Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı çok   bağışlayıcı, çok merhametli bulacaktır.''   Nisa Suresi, 110. Ayet

6 - ''Sen onların içinde oldukça Allah, onlara azab etmez. Onlar tövbe ve istiğfar ederken de Allah onlara   azab etmez.''   Enfal Suresi , 33. Ayet

7 - '' Onlar, bir kötülük yaptıkları veya kendilerine zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki ! Bir de onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.''   Al-i İmran Suresi 135.Ayet

HADİSLER

1 - '' Bazan kalbimin perdelendiği olur. Ama ben Allah'a günde yüz defa istiğfar ediyorum.''

        Müslim, Zikir 41   -  Ebu Davud, Vitir 26

2 - '' Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim.''

        Buhari, Daavat 3  -  Tirmizi, Tefsir 47  -  İbni Mace, Edeb 57

3 - '' Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize, günah işledikten sonra Allah'tan af dileyecek bir millet getirir ve onları affederdi.''

        Müslim, Tevbe 11  -  Ahmed İbni Hanbel, Müsned III, 238 

4 -   Biz Rasulullah ( S.A.V )  'in bir yede yüz defa :
'' Rabbiğfir li ve tüb aleyye inneke ente't-tevvabü'r-rahim : Allahım ! Beni bağışla ve tövbemi kabul eyle. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin. '' dediğini sayardık.

       Ebu Davud, Vitir 26  -  Tirmizi, Daavat 39  -  İbni Mace, Edeb 57 

5 - '' Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse, Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir.

        Abu Davud, Vitir 26  -  İbni Mace, Edeb 57

6 - '' Her kim 'estağfirullah'ellezi la ilahe illa hu, el Hayye'l Kayyüme ve etübü aleyh : ( Kendisinden başka ilah bulunmayan, ebedi hayatla daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı yöneten Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim ) diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa, günahları bağışlanır.

        Ebu Davud, Vitir 26  -  Tirmizi, Daavat 118  -  İbni Mace, Edeb 57

7 - '' İstiğfarın en üstünü kulun şöyle demesidir : Allahümme ente rabbi, la ilahe ente , halakteni ve ene           abdüke, ve ene ala ahdike ve va'dike m'esteta'tü. Euzü bike min şerri ma sana'tü, ebüü leke bi-ni'metike         aleyye, ve ebüü bi-zenbi, fağfir li fe-innehu la yağfiru'z-zunubeilla ente.  ( Allah'ım ! Sen benim Rabbimsin. İbadete layık senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet ; şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. ''  

Resül-i Ekrem  ( S.A.V ) sözüne şöyle devam etti : '' Her kim, bu seyyidü'l-istiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.  

         Buhari, Daavat 2,16  -  Ebu Davud, Edeb 100,101  -  Tirmizi, Daavat 15  -  Nesai, İstihaze 57

8 -    Rasulullah (S.A.V), selam verip namazdan çıkınca üç defa istiğfar eder ve '' Allahümme ente's-selam ve minkes'-selam tebarekte ya ze'l-celali ve'l-ikram ( Allah'ım selam sensin. Selemat ve esenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım, sen hayır ve bereketi çok olansın )'' derdi.

       Müslim, mesacid 135  -  Ebu Davud, Vitir 25  -  Tirmizi, Salat 108

9 -   Rasülullah ( S.A.V ) vefatından önce sık sık '' Sübhanallahi ve bi-hamdihi, estağfirullahe ve etübü ileyh     ( Ben Allah'ı uluhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O'na hamd ederim. Allah'tan beni     bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim )'' derdi.

      Buhari, Ezan 123  -  Müslim, Salat 218,220

10 -'' Allah Teala şöyle buyurdu : 
         Ey Ademoğlu ! Sen bana dua ettin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım.
        
        Ey Ademoğlu ! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim.

       Ey Ademoğlu ! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen ; fakat bana hiçbir şeyi ortak   koşmamış olsan, şüphesiz bende seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.''

      Tirmizi, Daavat 98  -  Ahmed İbni Hanbel, Müsned, V,172

      Kısaltılmıştır.
      Kaynak : İmam Nevevi Riyazü's Salihin  7.Cilt  -  Sayfa  583 / 604 
      Yayın Evi : Erkam yayınları     

     Etiketler : İstiğfar hakkında ayet ve hadisler, istiğfar ,  Seyyidü'l-istiğfar , 

     
        


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...